Save As Media Studio

 

"รับสร้างสรรค์ผลงานสื่อทุกชนิด

คุณภาพมาตรฐาน ราคานักศึกษา"

 

สนใจทำสื่อหรืออบรมเกี่ยวกับ

Viral Video, Presentation,

Graphic Design, Infographic,

Motion Graphic, Website,

e-Book, CAI และสื่อดิจิทัลอื่น ๆ

 

โทรสอบถามราคาได้ที่

อ.บิ๊ก 081-4095799

shutter

นักศึกษานิเทศศาสตร์เกษตรคว้า 2 รางวัลการประกวดสื่อโมชันกราฟิก

42132805 244303259567088 8803800757632499712 n

42161645 284436972381007 4254778028585910272 n

นักศึกษานิเทศศาสตร์เกษตรภายใต้การดูแลของ ดร.กุลชัย กุลตวนิช คว้ารางวัลรองชนะเลิศ

และรางวัลชมเชย การประกวดสื่อโมชันกราฟิก Universal Design โครงการ Creative Hero

นักศึกษานิเทศศาสตร์เกษตรคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดโมชันอินโฟกราฟิก

42962861 1888404967906676 7223271596071321600 n

นักศึกษานิเทศศาสตร์เกษตรภายใต้การดูแลของ ดร.กุลชัย กุลตวนิช ได้รับรางวัลชนะเลิศ

จากการประกวดสื่อโมชันอินโฟกราฟิก Green University จัดโดยโดย มทร.สุวรรณภูมิ

นักศึกษานิเทศศาสตร์เกษตรคว้ารางวัลหนังสั้นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

42194288 1726481134124057 6134523976677851136 n

นักศึกษานิเทศศาสตร์เกษตรภายใต้การดูแลของ ดร.กุลชัย กุลตวนิช ได้รับรางวัลชมเชย

จากการประกวดหนังสั้นรณรงค์ลดการใช้พลาสติก จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นักศึกษานิเทศศาสตร์เกษตรคว้า 2 รางวัล จากกระทรวงพลังงาน

42170133 942339452624260 3013933449598730240 n
42045199 332478070646486 1819145411244326912 n

นักศึกษานิเทศศาสตร์เกษตรภายใต้การดูแลของ ดร.กุลชัย กุลตวนิช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

และรางวัลชมเชยจากการประกวดโมชันกราฟิก พลังงานไทย คนไทยต้องรู้ จากกระทรวงพลังงาน