ดร.กุลชัย เข้าร่วมงานรับรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 ระดับประกาศเกียรติคุณ จากสภาวิจัยแห่งชาติ

 

  

 ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัล

ระบบจัดการแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

โดย ประกอบ กรณีกิจ , จินตวีร์ คล้ายสังข์ , เชิดวงษ์ หงษ์ศรีจินดา , กุลชัย กุลตวนิช