Save As Media Studio

 

"รับสร้างสรรค์ผลงานสื่อทุกชนิด

คุณภาพมาตรฐาน ราคานักศึกษา"

 

สนใจทำสื่อหรืออบรมเกี่ยวกับ

Viral Video, Presentation,

Graphic Design, Infographic,

Motion Graphic, Website,

e-Book, CAI และสื่อดิจิทัลอื่น ๆ

 

โทรสอบถามราคาได้ที่

อ.บิ๊ก 081-4095799

shutter

ดร.กุลชัย กุลตวนิช

Kulachai Kultawanich (PhD)

ชื่อเล่น : บิ๊ก (ที่บ้านเรียก) / ฮัท (เพื่อนเรียก)

เกิดวันที่ : 21 พฤศจิกายน

การศึกษา :

 • บธ.บ. (การจัดการ) ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 • บธ.ม. (ระบบสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร:

 • Diploma in Photography, Shaw Academy, United Kingdom.
 • Diploma in Adobe Lightroom, Shaw Academy, United Kingdom.
 • Microsoft Office Specialist, Microsoft, United State.
 • Business English, FTMS Global Academy, Singapore.

ขอบเขตงานวิจัย:

 • การออกแบบการเรียนการสอน/การฝึกอบรมด้วยเทคโนโลยี
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
 • การพัฒนาสื่อในยุคดิจิทัล
 • การพัฒนาทักษะในยุคศตวรรษที่ 21

 

"งานทุกอย่างจะสำเร็จได้ด้วยการลงมือทำ"