kulachai (2)

ผศ.ดร.กุลชัย กุลตวนิช (อ.บิ๊ก)

Kulachai Kultawanich (PhD)

Assistant Professor

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและอีเลิร์นนิง
อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.

การศึกษา :

 • บธ.บ. (การจัดการ) ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 • บธ.ม. (ระบบสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร:

 • Diploma in Photography, Shaw Academy, United Kingdom.
 • Diploma in Adobe Lightroom, Shaw Academy, United Kingdom.
 • Microsoft Office Specialist, Microsoft, United State.
 • Business English, FTMS Global Academy, Singapore.

ขอบเขตงานวิจัย:

 • การออกแบบการเรียนการสอน/การฝึกอบรมด้วยเทคโนโลยี
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
 • การพัฒนาสื่อในยุคดิจิทัล
 • การพัฒนาทักษะในยุคศตวรรษที่ 21
 • การออกแบบและผลิตหลักสูตรอีเลิร์นนิง

 

"ไม่มีการเรียนการสอนใดที่ดีขึ้นในชั่วข้ามคืน

มีแต่ผู้สอนที่พัฒนาตัวเองขึ้นในทุก ๆ ครั้งที่ลงมือทำ"