Save As Media Studio

 

"รับสร้างสรรค์ผลงานสื่อทุกชนิด

คุณภาพมาตรฐาน ราคานักศึกษา"

 

สนใจทำสื่อหรืออบรมเกี่ยวกับ

Viral Video, Presentation,

Graphic Design, Infographic,

Motion Graphic, Website,

e-Book, CAI และสื่อดิจิทัลอื่น ๆ

 

โทรสอบถามราคาได้ที่

อ.บิ๊ก 081-4095799

shutter

ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ

 • ผู้เชี่ยวชาญ: ร่วมสนทนากลุ่ม โครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
 • ผู้เชี่ยวชาญ: ร่วมสนทนากลุ่ม โครงการออกแบบอุทยานการเรียนรู้ด้านสุขภาพ บึงพลาญชัย
 • ผู้เชี่ยวชาญ: ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง โครงการพัฒนาระบบคลังความรู้เพื่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
 • ผู้เชี่ยวชาญ: ร่วมสนทนากลุ่ม โครงการพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะแบบเปิดเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสำหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา
 • ผู้เชี่ยวชาญ: ร่วมให้สัมภาษณ์ โครงการศึกษากลยุทธ์การเรียนการสอนที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
 • ผู้เชี่ยวชาญ: ร่วมพัฒนาระบบ โครงการพัฒนาระบบคลังข้อสอบ TEPE Online
 • ผู้เชี่ยวชาญ: ร่วมพัฒนาระบบ โครงการ Thai MOOCs
 • ผู้เชี่ยวชาญ: ตรวจประเมินสื่อการเรียน "หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามมิติ" ในวิทยานิพนธ์ของ น.ส.สิรภัทร ชลศรานนท์ นิสิตระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้เชี่ยวชาญ: ตรวจประเมินสื่อการเรียน "บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน" ในวิทยานิพนธ์ของ น.ส.สุธีรา บุนนาค นิสิตระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้เชี่ยวชาญ: ตรวจประเมินสื่อการเรียน "ระบบสนับสนุนการทำงานร่วมกัน" ในวิทยานิพนธ์ของ น.ส.นลินี คลังทอง นิสิตระดับปริญญาเอก คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้เชี่ยวชาญ: ตรวจประเมินสื่อ "อินโฟกราฟิก" ในวิทยานิพนธ์ของ น.ส.เกวลี ล่อใจ นิสิตระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ผู้เชี่ยวชาญ: ตรวจประเมินแบบสอบถาม "การสื่อสารองค์กรผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์" ในวิทยานิพนธ์ของ นาวาอากาศตรีอรรถสิทธิ์ สารพัฒน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสื่อสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ: พิจารณาบทความประจำวารสารมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ: พิจารณาบทความประจำงานประชุมวิชาการ ปอมท.