KMITL MASTER CLASS

  • ผู้สอนรายวิชา Go Education 101
  • ผู้สอนรายวิชา นักรีวิว (The Reviewer)
  • ผู้สอนรายวิชา Digital Media Production

ThaiMOOC

  • ผู้สอนรายวิชา โมชั่นกราฟิกพื้นฐาน
  • ผู้สอนรายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและนำเสนอ
  • ผู้สอนรายวิชา การถ่ายภาพเบื้องต้น