Save As Media Studio

 

"รับสร้างสรรค์ผลงานสื่อทุกชนิด

คุณภาพมาตรฐาน ราคานักศึกษา"

 

สนใจทำสื่อหรืออบรมเกี่ยวกับ

Viral Video, Presentation,

Graphic Design, Infographic,

Motion Graphic, Website,

e-Book, CAI และสื่อดิจิทัลอื่น ๆ

 

โทรสอบถามราคาได้ที่

อ.บิ๊ก 081-4095799

shutter

หนังสือและตำรา

  • ประกอบ กรณีกิจ และกุลชัย กุลตวนิช. (2557). เอกสารประกอบการอบรมออนไลน์หลักสูตรการพัฒนาระบบสารสนเทศ. โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบด้วยระบบ e-Training (Upgrade Teacher Quality: UTQ). สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.