ประวัติการเป็นวิทยากร

 • หลักสูตรคอมพิวเตอร์สําหรับเจ้าหน้าที่ธุรการ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
 • หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
 • โครงการฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่อยอดความคิดพิชิตฝัน โรงเรียนมีชัยพัฒนา
 • โครงการฝึกอบรมครูเพื่อสร้างและออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการต่อระบบเครือข่ายเบื้องต้นสำหรับนิสิตปริญญาตรี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
 • การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
 • วิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์การ เรื่อง "เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" หลักสูตรปริญญาโท คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาทักษะทางด้านไอซีทีกับภาษาอังกฤษ" คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • โครงการฝึกอบรม "กระบวนการผลิตสื่อคู่มือเพื่อสื่อสารการปฏิบัติงาน" ธนาคารออมสิน
 • บรรยายหัวข้อ "Motion Graphic" มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
 • หลักสูตรฝึกอบรม "SCG Internal Instructor" บริษัท เอสซีจีเลิร์นนิงโซลูชั่น จำกัด
 • หลักสูตร "เพิ่มศักยภาพให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่" สํานักงานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
 • หลักสูตร "การผลิตสื่อวีดิทัศน์และภาพยนตร์สั้น" กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • หลักสูตร "พัฒนาทักษะในการเป็นผู้บริหารระดับกลางในยุคศตวรรษที่ 21" กระทรวงการคลัง
 • หลักสูตร "การจัดการชั้นเรียนในยุคไทยแลนด์4.0" สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • หลักสูตร "พัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม" ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร "การพัฒนาระบบ KM ออนไลน์ด้วย Moodle" การยางแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร "พัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Digital Transformation" ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อครู" มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
 • โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
 • โครงการพัฒนาสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา
 • บรรยายหัวข้อ "การผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อการปฏิสัมพันธ์อย่างไรให้มัดใจผู้เรียน" สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ "Cloud Technology for Active Classroom” SOTL ครั้งที่ 5
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ "เนรมิตห้องเรียน 4.0 ด้วยเครื่องมือดิจิทัล” SOTL ครั้งที่ 6
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยเครื่องมือออนไลน์ Creativity for New Normal” SOTL ครั้งที่ 7
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพด้วยสมาร์ทโฟนเพื่อการประชาสัมพันธ์และการนำเสนอข้อมูล" คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 • โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Applications สำหรับการเรียนการสอน" คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะดิจิทัล "การสร้างสื่อวิดีโออินโฟกราฟิก ฉบับมืออาชีพ Step by Step" โรงเรียนปากเกร็ด
 • โครงการ U2T หลักสูตร “การถ่ายภาพสินค้าเพื่อทำตลาดสินค้าและแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบออนไลน์ยุคใหม่ สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและประชาชนทั่วไป ตำบลบางยี่โท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 • โครงการ U2T หลักสูตร "ยูทูเบอร์ตัวน้อย" มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 • หลักสูตร "การจัดการเรียนการสอน NEXT NORMAL" มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 • บรรยายหัวข้อ "ข้าราชการยุคดิจิทัล" สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
 • บรรยายหัวข้อ “การสร้างนวัตกรรมสินค้าและบริการ” คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 • บรรยายหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทำงาน” คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา