ประวัติด้านการสอน

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วิกิพีเดีย    KKU Admission Login - V 2.1.1  SUPREME - Srinakharinwirot University
      

อาจารย์ประจำ:

  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์พิเศษ:

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต