โครงการและงานวิจัย

 • ผู้พัฒนาระบบ: ระบบจัดการความรู้โครงการ University Learning Evaluation สถาบันคลังสมองของชาติ
 • ผู้พัฒนาระบบ: เว็บฝึกอบรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม สําหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ
 • ผู้พัฒนาระบบ: เว็บต้นแบบ ระยะที่ 1 โครงการปรับปรุงเว็บมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
 • ผู้พัฒนาระบบ: เว็บไซต์ประจำภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้พัฒนาระบบ: เว็บไซต์สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้ร่วมพัฒนาระบบ: เว็บไซต์ประจำภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ผู้ร่วมพัฒนาระบบ: TCU Electronic Portfolio Management System (EPMS) โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นของสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2559 ระดับประกาศเกียรติคุณ)
 • หัวหน้าโครงการ: โครงการผลิตสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสอนภาษาจีน สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
 • หัวหน้าโครงการ: การวิจัยและพัฒนาระบบยูเลิร์นนิงตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านสำหรับนิสิตนักศึกษาเกษตรระดับปริญญาตรี
 • คณะทํางาน: โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ด้วยระบบ e-Training (UTQ+) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะทํางาน: โครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด (MOOCs) โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
 • คณะทํางาน: การพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • คณะทํางาน: หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online
 • ควบคุมการผลิต: STOU MOOC โครงการนวัตกรรมสื่อสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ
 • ควบคุมการผลิต: ThaiMOOC รายวิชาจาก KMITL-MOOC
 • ควบคุมการผลิต: OBEC Academy รายวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ควบคุมการผลิต: KMITL Master Class รายวิชาที่ผลิตโดย สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร
 • ควบคุมการผลิต: e-Learning คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตร "รุกขกร"
 • ควบคุมการผลิต: CMU MOOC รายวิชา "Rubrics Scoring" มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ควบคุมการผลิต: thaichefsforgood.com ความร่วมมือระหว่าง SB X KMITL