นิเทศศาสตร์เกษตร คว้า 6 รางวัล งานประกวดสื่อ Infographic และ Motion Graphic "วิจัยแปลงร่าง 2" จัดโดย สกว.

นักศึกษานิเทศศาสตร์เกษตรได้รับรางวัลการประกวด จำนวน 6 รางวัล  

ภายใต้ความดูแลของ ดร.กุลชัย กุลตวนิช และผศ.ดร.ณัฐกร สงคราม