Save As Media Studio

 

"รับสร้างสรรค์ผลงานสื่อทุกชนิด

คุณภาพมาตรฐาน ราคานักศึกษา"

 

สนใจทำสื่อหรืออบรมเกี่ยวกับ

Viral Video, Presentation,

Graphic Design, Infographic,

Motion Graphic, Website,

e-Book, CAI และสื่อดิจิทัลอื่น ๆ

 

โทรสอบถามราคาได้ที่

อ.บิ๊ก 081-4095799

shutter

นิเทศศาสตร์เกษตร คว้า 6 รางวัล งานประกวดสื่อ Infographic และ Motion Graphic "วิจัยแปลงร่าง 2" จัดโดย สกว.

นักศึกษานิเทศศาสตร์เกษตรได้รับรางวัลการประกวด จำนวน 6 รางวัล  

ภายใต้ความดูแลของ ดร.กุลชัย กุลตวนิช และผศ.ดร.ณัฐกร สงคราม